VolunteX.github.io

Voluntary eXchange of Thailand (previously #InfoSecEvangelist, #OoPxThailand)

View the Project on GitHub

#OperationBSU : #NewGradChallenge Workshop

Contributor[s]

 1. Sirisak Ketkaew (ศิริศักดิ์ เกตุแก้ว) []
 2. Pongsak Yodjai (พงษ์ศักดิ์ ยอดใจ) []
 3. Suphawadee Charuteeranat (สุภาวดี จารุธีรนาท) []
 4. Siraphum Pechto (สิรภูมิ เพ็ชรโต) []
 5. Angkarn Pummarin (อังคาร ภุมรินทร์) []
 6. Pemika Limpittaya (เปมิกา ลิ้มพิทยา) []
 7. Sommanut Ketpong (สมมนัส เกตุผ่อง) []
 8. Natthavee Phetbunphen (ณัฐฐวี เพชรบุญเพ็ญ) []
 9. Hatsaya Sae-Chua (หัสยา แซ่ฉั่ว) []
 10. Somrut Chetnuch (สมรัฐ เชตนุช) []
 11. Taweechai Sermsawang (ทวีชัย เสริมสว่าง) []
 12. Sakchai Chaiyarak (ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์) []
 13. Siwaporn Linthaluek (ศิวพร ลินทะลึก) []
 14. Thitaree Kularjsee (ฐิตารีย์ กุลอาจศรี) []
 15. Abdulloh Etaeluengoh (อับดุลเล๊าะ อีแตลือเง๊าะ) []
 16. Chutchawan Suworatrai (ชัชวาล สุวรไตร) []
 17. Artid Sringam (อาทิตย์ ไทรงาม) []

Facilitator

Operation Enabler

Official Sponsor

Operation Leader

Audiences

 1. Adisorn Kamonphat (อดิศร กมลผาด)
 2. Aitsaya Datha (อิสญา ดาทา)
 3. Aittipol Phira (อิทธิพล พีระ)
 4. Alangkarn Yaka (อลังการ ยะกะ)
 5. Alongkron Keawdulduk (อลงกรณ์ แก้วดุลดุก)
 6. Amit Azad (อะมิท อะเเซด)
 7. Anirut Thachalat (อนิรุต ท่าฉลาด)
 8. Apinut Pannok (อภินัทธ์ พันธ์นอก) [Cert]
 9. Apiwat Pongmahachai (อภิวัฒน์ พงษ์มหาชัย) [Cert]
 10. Apiwat Tapang (อภิวัฒ ต๊ะเป็ง) [Cert]
 11. Arisa Arachat (อาริสา อารชัต)
 12. Atirath Wangsatang (อธิราช วังสตัง) [Cert]
 13. Aukkaya Jadphol (อรรฆยา จัดพล)
 14. Benjawan Jaihan (เบญจวรรณ ใจหาญ)
 15. Bovornrat  Tianpeng (บวรรัตน์ เทียนเพ็ง)
 16. Chaiwat Paikrathok (ชัยวัฒน์ ไพกระโทก) [Cert]
 17. Chaiyaporn Makkulchorn (ชัยพร มากกุญชร) [Cert]
 18. Chanaphat Rodchaey (ชนาพัฒน์ รอดเฉย) [Cert]
 19. Cherdchai Yimno (เชิดชัย ยิ้มน้อย) [Cert]
 20. Chonthicha Yongseng (ชลธิชา ย่งเส็ง) [Cert]
 21. Chutima Ketsa (ชุติมา เกตุษา) [Cert]
 22. Ekkarach Namthong (เอกราช น้ำทอง)
 23. Janthip Klomkaew (จันทร์ทิพย์ กล่อมแก้ว)
 24. Jaras Danprakorn (จรัส แดนประกรณ์)
 25. Jirasak Phon-att (จิรศักดิ์ ผลอรรถ) [Cert]
 26. Jiratheep Saksri (นายจิรทีปต์ ศักดิ์ศรี) [Cert]
 27. Kanokwan Hanthongchai (กนกวรรณ หาญธงไชย) [Cert]
 28. Kanyarat Chonchee (กัญญารัตน์ ชลชี)
 29. Kanyarat Lowkaew (กัญญารัตน์ โหลแก้ว) [Cert]
 30. Kitiphat Phonun (กิติพัฒน์ โพธิ์นันท์) [Cert]
 31. Kittapart Kamonman (กฤตภาส กมลมาลย์) [Cert]
 32. Kittisak Buayai (กิตติศักดิ์ บัวใหญ่)
 33. Kittisak Lekcharoensri (กิตติศักดิ์ เล็กเจริญศรี)
 34. Korakod Puanglamjeak (กรกฏ พวงลำเจียก) [Cert]
 35. Kornchanok Premsirisuthakorn (กรชนก เปรมสิริสุธากร) [Cert]
 36. Krisada  Boonrod (กฤษฎา บุญรอด)
 37. Kritsada Thanya-udorn (กฤษฎา ธัญญอุดร) [Cert]
 38. Kunawat Kasawattana (คุณาวัฒน์ เกสะวัฒนะ) [Cert]
 39. Manop Khumkreng (มนพ คุ้มเกรง)
 40. Manurash Srisuklom (มนูรัช ศรีสุขล้อม)
 41. Marisa Kluayniem (มาริสา กล้วยเนียม) [Cert]
 42. Matha Naksir (เมธา นาคศรี) [Cert]
 43. Mathus Samosorn (เมทัส สโมสร)
 44. Mintra Chumpee (มินตรา จำปี) [Cert]
 45. Montree Kerdpetch (มนตรี เกิดเพชร) [Cert]
 46. Natasat Donkongmi (ณัฏฐ์ศาสน์ ดอนคงมี) [Cert]
 47. Natdao Sritongtap (ณัฎดาว สีทองทาบ) [Cert]
 48. Natea Juthaisong (นที จูไธสง) [Cert]
 49. Nattakan Prosri (ณัฐกานต์ โพธิ์ศรี) [Cert]
 50. Nattapol Laohachokboonma (ณัฐพล เลาหโชคบุญมา) [Cert]
 51. Nattapon Lonin (ณัฐพล หล่อนิล) [Cert]
 52. Nattawut Puttajak (ณัฐวุฒิ พุทธจักร) [Cert]
 53. Natthaphon Saelee (นัฐพล  แซ่ลี้)
 54. Nawarut Heara (ณวรุตม์ เหรา) [Cert]
 55. Noppakorn Sawangsaeng (นพกร สว่างแสง)
 56. Orayanee Wisedrojana (อรญาณี วิเศษรจนา) [Cert]
 57. Pakin Kongsawad (ภาคิน คงสวัสดิ์) [Cert]
 58. Panpong Sangsuwan (ปานพงษ์ แสงสุวรรณ) [Cert]
 59. Panupong Yookong (ภาณุพงศ์ อยู่คง)
 60. Panuwat Masantie (พนุวัฒน์ มาสันเทียะ) [Cert]
 61. Papatsone  Kamolwantanakul (ปภัสสร กมลวันทนากุล)
 62. Paris Kheunkhan (พฤทธิ์ เขื่อนขันธ์)
 63. Pattarapon Janprom (ภัทรพล จันทร์พรหม) [Cert]
 64. Peerapong Boonloh (พีระพงศ์ บุญเลาะ)
 65. Peerapong Phetsuk (พีระพงษ์ เพชรสุข) [Cert]
 66. Phanuwat Chantong (ภาณุวัฒน์ จันทร์ทอง)
 67. Phichitchai Wonghat (พิชิตชัย วงหัส) [Cert]
 68. Phisit Phech-munvaja (พิสิษฐ์ เพชรมั่นวาจา)
 69. Pikun Sapthamrong (พิกุล ทรัพย์ธำรงศ์) [Cert]
 70. Pimchanok Jansingkon (พิมพ์ชนก จันสิงขร)
 71. Pirapong Srikaeotangwong(พีระพงศ์ ศรีแก้วต่างวงศ์)
 72. Piyanat Muang-in (ปิยะณัฐ เมืองอินทร์) [Cert]
 73. Pongsathon Yomlaead (พงศธร ย่อมละเอียด) [Cert]
 74. Pornpun Khunkri (พรพรรณ ขุนไกร) [Cert]
 75. Prariyes Khamsiri (ปริเยศ คำศิริ) [Cert]
 76. Saharat santisukpota(สหรัฐ สันติสุขโพธา)
 77. Sarawuth Vattanasri (สราวุธ วัฒนศรี) [Cert]
 78. Siwanat Ritbumrung (ศิวณัฐ ฤทธิ์บำรุง) [Cert]
 79. Somparn Posoongnoen (สมภาร ปอสูงเนิน) [Cert]
 80. Songsap Chinnapatpongsin (ทรงทรัพย์ ชินภัทรพงศ์สิน) [Cert]
 81. Sudarat Hongha (สุดารัตน์ หงหา) [Cert]
 82. Sukunya Rudtho (สุกัญญา รุดโถ)
 83. Surasilp Rojamornkul (สุรศิลป์ โรจน์อมรกุล) [Cert]
 84. Surattisak Tupkrut (สุรัติศักดิ์ ทับครุธ) [Cert]
 85. Suwanna Homlert (สุวรรณา หอมเลิศ)
 86. Tanakorn Manchitt (ธนกร มั่นจิตต์) [Cert]
 87. Thanapat Yammeechao (ธนภัทร​ แย้มมีเชาว์)
 88. Thanapol Thananchai (ธนาพล ทะนันชัย)
 89. Thanawat Taweechoktiwavan (ธนวัต ทวีโชคทิวาวรรณ)
 90. Thanyaluck Naklang (ธัญญลักษณ์ หนากลาง)
 91. Thitipum Hoydokhom (ฐิติภูมิ ห้อยดอกหอม) [Cert]
 92. Top Tungvicha (ท๊อป ถุงวิชา) [Cert]
 93. Warawit Navasuchinda (วรวิช นวสุจินดา) [Cert]
 94. Warunee  Nanjing (วารุณี นวลจันทร์)
 95. Weerapon Saywon (วีระพล สายวรณ์) [Cert]
 96. Weerasak Boonmee (วีระศักดิ์ บุญมี)
 97. Werawat Sonneam (วีรวัฒน์ สอนเนียม) [Cert]
 98. Wipada Thesnok (วิภาดา เทศนอก) [Cert]
 99. Woramet Poommadue (วรเมธ พุ่มมะเดื่อ)
 100. Worawut Mekloy (วรวุฒิ เมฆลอย)
 101. Yosita Kongthaworn (โยษิตา คงถาวร)
 102. Yossapol Mamah (ยศพล มามะ) [Cert]
 103. Yutthana Sarobon (ยุทธนา สโรบล)
 104. Natthapol Na Ubol (ณัฐพล ณ อุบล) [Cert]
 105. Akarapon Pootorn (อัครพล ภูธร) [Cert]
 106. Mongkhol Suansuk (มงคล สวนสุข) [Cert]
 107. Jirapat Saengngoen (จิรพัฒน์ แสงเงิน) [Cert]
 108. Panida Phokasem (ภนิดา โพธิ์เกษม) [Cert]
Let's volunteer to make an impact together!

Become a Supporter